ICQ plyn do zapalovačů 10024


18 ml
NO. 10024
Cena: 16,40

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 

Aerosol 1

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout.

 

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.

 
Copyright © 2018 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign