99284 Podpalovač - bílé kostky


32 kostek
NO. 99284
Cena: 32,70

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 

Flam. Sol. 2 - H228 Hořlavá tuhá látka.

Skin Irrit. 2 - H315 Dráždí kůži.

STOT SE 3 - H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Aquatic Chronic 2 - H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.
 
Copyright © 2021 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign