Remo náplň do benzínových zapalovačů 10025


100 ml
NO. 10025
Cena: 20,50

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 

Flam. Liq. 2    H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1    H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

 

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.

 
Copyright © 2021 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign