Royce plyn do zapalovačů 10020


65 ml
NO. 10020
Cena: 28,70

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 

Flam. Gas 1    H220 Extrémně hořlavý plyn.

Press. Gas      H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

 

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.

 
Copyright © 2018 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign