Zippo náplň do benzínových zapalovačů 10009


125 ml
NO. 10009
Cena: 64,20

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:
Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 - H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1 - H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2 - H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 - H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2 - H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.

 
Copyright © 2018 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign