Dárková kazeta 44008


NO. 44008
Cena: 232,40

dárková kazeta na dámský zapalovač s benzínem a náhradními kamínky

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 

Flam. Liq. 2               H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

Asp. Tox. 1               H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Skin Irrit. 2              H315 Dráždí kůži.

STOT SE 3               H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Aquatic Chronic 2     H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.

 
Copyright © 2020 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign